c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Festtal: Historiska föreningen 100 år

 

Henry Rask


Festtal vid jubileumsbanketten på Restaurang Tekniska 18 oktober 2014

 

”Nu var det 1914.” så heter Eyvind Johnsons genombrottsbok av år 1934. I dag är det mycket i Finland, i Sverige och i Europa som granskas ur detta 1914-årsperspektiv. Så gjorde också professor Max Engman när han analyserade Historiska föreningens tillkomst för hundar år sedan på dess exakta födelsedag den 22 april 1914 på Nylands Nation.  Svenska Studenters Historiska Förening, så hette vår förening fram till 1929. Den var till namnet ett barn av sin tid, det vi kunde kalla den svenska nationella konsolideringen. Den i sin tur har sin tydligaste startpunkt med grundandet av Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885. Lägg märke till det fullständiga namnet med ”i Finland”. Det skulle bli flera av den typen med ”svensk i Finland” för att markera det innersta syftet.

            I det perspektivet är Historiska föreningen en sen skapelse. Behovet fanns inte på samma sätt som inom de tydliga intresseföreningarna på det vetenskapliga fältet. Där skapade språkfrågan parallellföreningar på finska och svenska – eller på svenska och finska. Detta med enspråkighet drevs tidigast på just finska.

            Historiska föreningens tillkomst är i hög grad ideologisk och vetenskapspolitisk, med syftet att – för att använda en modern term – bryta det fennomanska paradigmet inom finländsk historieskrivning. Någon direkt språkstrid föregick sålunda inte grundandet av den nya föreningen. Inom samma krets grundades två år senare, 1916, Historisk Tidskrift för Finland, där namnet på tidskriften är den viktigaste signalen. Avsikten var att samla unga historiker vid universitetet och ge historievetenskapen i Finland en egen, stark svensk röst, en som stod för ett klart alternativ till den dominerande tolkningen av i synnerhet Finlands äldre historia.

            Har man då levt upp till den målsättningen? Dagens långa seminarieprogram är i mycket en utmärkt sammanfattning av de grundfrågor som låg bakom föreningens tillkomst för 100 år sedan. Och jag vågar påstå att vad gäller dessa frågor har man också segrat, eller i varje fall nått fram dit man syftat – men endast inom vetenskapssamfundet. Däremot inte inom skolvärlden, inte heller vad gäller en större allmänhets grundläggande historiesyn. Kanske det aldrig lyckas.

 

Jag har själv nu varit medlem av Historiska föreningen i nästan 49 år. Jag vill inte hävda att vi har en spikrak ideologisk eller historievetenskaplig linje för föreningen från år 1914 till i dag. Inte heller vad gäller aktiv föreningsverksamhet. Tvärtom. Jag har själv upplevt hur föreningen och tidskriften en gång var nära sin undergång. Det har förstärkt min uppfattning om att det inom en förening alltid är möjligt att börja om – bara man är förvissad om att det övergripande syftet fortfarande är det rätta.

            I backspegeln är det lätt att se att Jarl Galléns, Dag Lindbergs och Max Engmans envetna bemödanden för att ge finskspråkiga historiker möjligheter att publicera sig på svenska i Historisk Tidskrift svarar mot det innersta syftet med föreningen av år 1914. I många centrala ämnen är det naturligast att publicera sig på svenska, Just i Historisk Tidskrift för Finland, en tidskrift för hela Finland.

Vilket är det största hotet i dag mot denna linje? Svaret är lätt att ge: det att målgruppen, historikerskrået och den bildade allmänheten i Finland, kanske inte längre vill eller kan tillgodogöra sig texter om Finlands historia på svenska. Det är en utveckling ingen kunde tänka sig för 100 år sedan.

 

Historiska föreningen är ändå på många sätt en mycket bättre förening än för säg 50 år sedan. Det är en förening som lever på många plan, med en bred medlemsskara. Och i dag, i föreningskrisens tid, vill jag poängtera just detta: vi har medlemmar, medlemmar som vill ställa upp på våra program. Och programmen är i dag så olika, att det händer att en del medlemmar är osäkra på om de kommit rätt när de inte genast känner igen de deltagare som kommit på plats.

            Men det har varit syftet redan en längre tid i vår förening. En nyligen framliden medlem hade för vana att be om ursäkt för att han bara ”plockade russinen ur kakan”. Ja, för dig, brukade jag svara. Vi har kakor med olika slags russin för olika smaker! Föreningens stadgar ger rum för växelverkan mellan styrelsen och medlemmarna. Men det är också fråga om växelverkan då man deltar i olika program. Det är alltså inte något fel att bara ställa upp på program man anser vara givande, eller rentav roliga! Det har varit styrelsens strävan att uppnå en sådan aktiv dialog. Föreningens mångåriga ordförande, professor Jarl Gallén, uppmanade alltid sina studenter att åhöra föredragen på Historiska föreningen. Ni vinner tid, sade han. På en timme inhämtar ni kunskap det annars tar er en vecka att läsa in ur böcker. Och hur mycket tid har vi inte vunnit på dagens jubileumsseminarium med hela nio föredrag!

            Slutligen, kan man känna igen någonting i Historiska föreningen från åren 1914 och 1916? Säkert, åtminstone Historisk Tidskrift för Finland. Men däremot inte den aktiva förening med mångsidigt programutbud vi har idag. Det är vår tids sätt att visa att man hade rätt när man grundade föreningen den 22 april 1914. Den förutsattes leva i tiden, liksom historieforskningen tar sina frågeställningar i dag – med tanke på kunskap för morgondagen.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »