c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Aktuellt program

22.9.2020 Digitalt vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet

Eftersom Historiska föreningens stadgeenliga vårmöte i mars måste inhiberas på grund av restriktionerna kring Covid-19 sammanträder föreningen i stället till ett digitalt vårmöte tisdagen 22 september 2020 kl. 18.00.

 

Mötet hålls via den digitala mötestjänsten Zoom. För att delta i mötet krävs en möteslänk samt ett lösenord. Den som önskar delta i mötet uppmanas därför att i god tid före mötet (senast kl. 12 samma dag) anmäla sig här: ANMÄLAN TILL VÅRMÖTET. Efter anmälan får deltagarna en bekräftelse som innehåller möteslänken och lösenordet.

Efter mötet ca kl. 18.30 följer ett föredrag av FD Jeanette Lindblom som kan följas via samma länk som vårmötet. Personer som är intresserade av att lyssna till föredraget bör därför också anmäla sig på samma sätt som den som deltar i mötet. Det går att ansluta sig till möte eller föredrag när som helst medan de pågår.

 

Under vårmötet behandlas:

 

·       Verksamhetsberättelse för år 2019

·       Bokslut för år 2019

·       Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

 

FD Jeanette Lindbloms föredrag behandlar:

 

Bysantinska kvinnor i stadsmiljö

från 500- till 700-talet

 

I det tidiga Bysans, liksom i många historiska samhällen, ansågs det offentliga vara männens sfär medan kvinnornas domän var hemmet och hushållet. Trots det var kvinnorna verksamma även utanför hemmet såväl i vardagen som till fest. FD Jeanette Lindblom disputerade med avhandlingen Women and public space. Social codes and female presence in the Byzantine urban society of the 6th to the 8th centuries vid det svenska läroämnet historia vid Helsingfors universitet 2019. I sitt föredrag berättar hon på vilka villkor och hur bysantinska kvinnor var närvarande i det offentliga rummet

VÄLKOMMEN!

 

 

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet

(Inhiberat p.g.a. coronarestriktionerna)

 

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 kl. 17.15 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

 

  • Verksamhetsberättelse för år 2019
  • Bokslut för år 2019
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

 

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av FD Jeanette Lindblom under rubriken:

 

Bysantinska kvinnor i stadsmiljö

från 500- till 700-talet

 

I det tidiga Bysans, liksom i många historiska samhällen, ansågs det offentliga vara männens sfär medan kvinnornas domän var hemmet och hushållet. Trots det var kvinnorna verksamma även utanför hemmet såväl i vardagen som till fest. FD Jeanette Lindblom disputerade med avhandlingen Women and public space. Social codes and female presence in the Byzantine urban society of the 6th to the 8th centuries vid det svenska läroämnet historia vid Helsingfors universitet 2019. I sitt föredrag berättar hon på vilka villkor och hur bysantinska kvinnor var närvarande i det offentliga rummet.

 

Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris.

 

VÄLKOMMEN!

 

19.2.2020 Föredragsafton: Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Sophie Holm, onsdagen 19 februari 2020 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 505.

Sjuttonhundratalet utgör en övergångsperiod i den europeiska diplomatins historia. Utrikespolitik och diplomati institutionaliserades och professionaliserades i allt högre grad. Det diplomatiska arbetet påverkades också av samhällsförändringar så som bättre kommunikationsmöjligheter och framväxten av en allmän opinion med politisk betydelse. Men vad innebar detta ur det enskilda sändebudet synvinkel?

Sophie Holm har undersökt den tidigmoderna diplomatins oskrivna regler genom en granskning av utländska sändebud i Stockholm vid tiden för 1746–1747 års riksdag. Vid denna tid aktualiserade Österrikiska tronföljdskriget olika allianspolitiska alternativ under riksdagen med ett ökat diplomatiskt engagemang i huvudstaden som följd. I fokus för hennes föredrag står diplomati, opinionsbildning och konflikthantering utanför de militära sammandrabbningarnas och fredskongressernas sfär: hur såg det diplomatiska värvets villkor ut och vad innebar det att tjänstgöra som diplomat i Stockholm?

Sophie Holm disputerade med avhandlingen Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748 vid det svenska läroämnet i historia vid Helsingfors universitet i december 2019.

 

 Varmt välkomna!

 

8.2.2020 XXI Finska historiedagarna i Lahtis 2020

 

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen 8 februari 2020 i Sibeliushuset i Lahtis. Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. För närmare information om hela programmet se: www.suomalaisethistoriapaivat.fi

Avfärd: Lördagen 8 februari kl. 8.00 med abonnerad buss (Packalén) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Sturegatan.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Programmet är gratis. Lunch och kaffe på egen bekostnad. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på busstransporten.  Studerande medlemmar bjuds även på lunch i Lahtis.

Deltagare som inte är medlemmar i föreningen betalar 15 euro för bussen. Avgiften betalas till Historiska föreningen (FI16 4055 1140 0010 11, meddelande ”Lahtis” och deltagarens namn) senast 6.2. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas summan inte.

Anmälan senast 6.2.2020 per webblankett eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at) eller tfn 040 720 6460.

VÄLKOMMEN!

 

Program för XXI Finska historiedagarna i Lahtis 2020

Medborgerlighetens många ansikten 1809–2020

 

Det svenskspråkiga programmet för de XXI Finska historiedagarna behandlar medborgerlighet, samhällsdebatt och aktivism i Finlands historia från 1800-tal till begynnande 2020-tal. På vilka sätt har medborgarna kunnat påverka samhället och samtidsfenomen under olika årtionden? Vilka är de arenor där samhällsfrågor debatterats och vilka yttre omständigheter har utstakat gränser för vad som kan diskuteras? I de tre sessionerna behandlas kejsartidens politiska och medborgerliga arenor, den politiska aktivismen under mellankrigstiden och den finlandssvenska samhällsdebattens former från antifascism till #MeToo.

 

10.00–12.00: Medborgerlighetens arenor i kejsartidens Finland

FM Maren Jonasson: De allmänna lantbruksmötena som samhällspolitisk arena 1847–1870

FD Reetta Eiranen: Nationalism och känslor i en 1800-talsfamilj

 

12.00–13.00  Lunch

 

13.00–14.45 Politisk aktivism i första republiken

Docent Aapo Roselius: Finska frikårsrörelsen och krigseuforin 1919

FM Aleksi Ahtola: Bruno Jalander – från aktivist till aktivisternas motståndare 1905–1932

 

15.15–17.00 Samhällsdebatt i Svenskfinland 1920–2020

FM Ylva Perera: Skrivande som motstånd. Antifascism i finlandssvensk skönlitteratur 1920–1950

PM Nina Nyman: Vad blev kvar när dammen brast?

 

VÄLKOMNA!

 

 

Aktuellt